Τελευταία ενημέρωση 21/04/2020

Ορισμοί

Φιλοζωική οργάνωση 2ND CHANCE DOGS UK

Εγγεγραμμένη φιλοζωική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο με Αρ. 1183073

και

2ND CHANCE DOGS

Εγγεγραμμένη μη κερδοσκοπική εταιρία στην Κύπρο με Αρ. ΗΕ 373403

GDPR Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
Υπεύθυνος Μάριος Παπαδήμας
Μητρώο συστημάτων Ένα μητρώο όλων των συστημάτων ή πλαισίων στα οποία τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη φιλοζωική οργάνωση.

1. Αρχές προστασίας δεδομένων

Η φιλοζωική δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της βάσει του GDPR.

Το άρθρο 5 του GDPR ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να:

 1. επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα άτομα·
 2. συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς, ιστορικούς, ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θα πρέπει να θεωρείται ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς·
 3. είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία·
 1. είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, ενημερωμένα· πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο βήμα για να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·
 2. φυλάσσονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για περισσότερο από το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερες περιόδους δεδομένου ότι τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης για δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα και η ελευθερία των ατόμων· και
 3. υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

2. Γενικές διατάξεις

 1. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη φιλοζωική.
 2. Το υπεύθυνο άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνεχή συμμόρφωση της φιλοζωικής οργάνωσης με αυτήν την πολιτική.
 3. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως.
 4. Η φιλοζωική οργάνωση θα πρέπει να εγγραφεί στο Γραφείο Επιτροπής Πληροφοριών ως οργανισμός που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

3. Νόμιμη, δίκαιη και διαφανής επεξεργασία

 1. Για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων της είναι νόμιμη, δίκαιη και διαφανής, η φιλοζωική οργάνωση θα διατηρεί Μητρώο Συστημάτων.
 2. Το μητρώο συστημάτων θα επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως.
 3. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και τυχόν τέτοια αιτήματα που υποβάλλονται στη φιλοζωική οργάνωση θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

4. Νόμιμοι σκοποί

 1. Όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη φιλοζωική οργάνωση πρέπει να γίνονται με μία από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις: συγκατάθεση, σύμβαση, νομική υποχρέωση, ζωτικά συμφέροντα, δημόσια εργασία ή έννομα συμφέροντα.
 2. Η φιλοζωική οργάνωση θα σημειώνει την κατάλληλη νόμιμη βάση στο Μητρώο Συστημάτων.
 3. Όπου η συγκατάθεση βασίζεται ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων, θα διατηρούνται αποδεικτικά στοιχεία συγκατάθεσης με τα προσωπικά δεδομένα.
 4. Όταν οι επικοινωνίες αποστέλλονται σε άτομα βάσει της συγκατάθεσης τους, η επιλογή για το άτομο να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του θα πρέπει να είναι σαφώς διαθέσιμη και να υπάρχουν συστήματα που θα διασφαλίζουν ότι αυτή η ανάκληση αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια στα συστήματα της φιλοζωικής.

5. Υποβάθμιση δεδομένων

 1. Η φιλοζωική οργάνωση διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι επαρκή, σχετικά και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 2. [Προσθέστε εκτιμήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα συστήματα της φιλοζωικής]

6. Ακρίβεια

 1. Η φιλοζωική οργάνωση λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή.
 2. Όπου είναι απαραίτητο για τη νόμιμη βάση στην οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ενημερωμένα.
 3. [Προσθέστε εκτιμήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα συστήματα της φιλοζωικής]

7. Αρχειοθέτηση / κατάργηση

 1. Για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για περισσότερο από το απαραίτητο διάστημα, η φιλοζωική οργάνωση θα θέσει σε εφαρμογή μια πολιτική αρχειοθέτησης για κάθε τομέα στον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και  θα επανεξετάζει αυτήν τη διαδικασία κάθε χρόνο.
 2. Η πολιτική αρχειοθέτησης θα εξετάζει ποια δεδομένα πρέπει να διατηρούνται, για πόσο καιρό και γιατί.

8. Ασφάλεια

 1. Η φιλοζωική οργάνωση θα διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας σύγχρονο λογισμικό που είναι ενημερωμένο.
 2. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα περιορίζεται στο προσωπικό που χρειάζεται πρόσβαση και θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ασφάλεια για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη ανταλλαγή πληροφοριών.
 3. Όταν διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα, αυτό πρέπει να γίνεται με ασφάλεια έτσι ώστε τα δεδομένα να μην είναι ανακτήσιμα.
 4. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες λύσεις αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης καταστροφών.

9. Παραβίαση

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η φιλοζωική οργάνωση θα αξιολογεί αμέσως τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων και, εάν χρειάζεται, θα αναφέρει αυτήν την παραβίαση.

ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ